Mijn account

Voorwaarden

Algemeen: Algemene voorwaarden, die wij melden aan de consument:

CBW-MITEX is een brancheorganisatie voor ondernemers in Mode, Wonen, Schoenen en Sport. SlimUitbesteden.nl is CBW-erkend en hanteert daarom de algemene voorwaarden van het CBW.

De begeleidende teksten op deze website omtrent afhandeling van orders, kwaliteitsklassen, transport, betaling en andere service-gerichte teksten, zijn de leidende voorwaarden bij een bemiddeling door SlimUitbesteden.nl. Lees de algemene voorwaarden van het CBW.

Onze klanten vinden het belangrijk om te weten onder welke voorwaarden u werkt. Wij melden de CBW-Mitex voorwaarden op onze site. Indien uw eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn, dienen deze bij een offerte meegezonden te worden.

Opgegeven prijzen / verrekening

 1. De opgegeven eenheidsprijzen dienen netto te zijn. Het is dus de prijs die de specialist voor de dienst c.q. het product wil verrekenen, exclusief BTW en commissie. SlimUitbesteden.nl zal deze eenheidsprijs, vermeerderd met de commissie van 5% naar de opdrachtgever doorsturen.
 2. Op alle aangevraagde diensten en leveranties zit het wettelijke BTW-percentage van 21%. Op arbeid kan de tijdelijk het lage BTW tarief van % aangehouden worden. Zie hiervoor de richtlijnen van de Belastingdienst. De opgegeven prijzen dienen exclusief BTW te zijn!! Opgegeven eenheidsprijzen zijn dus netto.
 3. De eindfactuur zal altijd zijn op basis van de daadwerkelijk uitgevoerde hoeveelheden. Meer-minderwerk wordt dus verrekend tegen de afgesproken eenheidsprijzen. We hebben naar de consument gemeld dat afwijkingen van >15% kan leiden tot herziening van de eenheidsprijzen!! De provisie over het meer - en minderwerk wordt niet verrekend.
 4. Wij hebben gemeld naar de consument dat : "Tenzij anders vermeld, wordt er door onze specialisten in de offerte geen rekening gehouden met de aanwezigheid van kabels- en leidingen. Bij schade aan Kabels- en leidingen zijn onze specialisten niet aansprakelijk hiervoor." Echter volgens de wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) is de grondroerder (graafmachinist) aansprakelijk voor schade aan kabels en leidingen. De graver zal dan dus gedekt moeten zijn voor de schade.
 5. Wij hebben gemeld naar de consument dat: "Tenzij anders vermeld, wordt er door onze specialisten in de offerte geen rekening gehouden met de aanwezigheid van een hoge grondwaterstand. Indien voor de uitvoering van het project blijkt dat er bronnering nodig is, zijn de kosten, inclusief de benodigde vergunningen, hiervoor volledig voor de opdrachtgever."
 6. Voor start van de werkzaamheden wordt er een planning afgesproken. Indien van deze planning afgeweken wordt, dient dit door de opdrachtgever per ommegaand aan de overige partijen doorgegeven te worden. Bij het ingebreken blijven hiervan, zullen eventuele stagnatiekosten doorberekend worden aan de veroorzaker van deze stagnatie. Dit kan dus betekenen dat als er door u toedoen de planning van een volgende specialist niet meer uitvoerbaar is en deze voor stagnatie komt te staan, dat deze stagnatiekosten aan u berekend kunnen worden. De specialist moet de vertragingen in zijn project onderdeel per ommegaand melden aan de opdrachtgever.
 7. Indien er stagnatie optreed bij onze specialisten door onvoorziene omstandigheden, zullen de kosten hiervoor aan de opdrachtgever doorberekend worden. Te denken valt hier o.a. aan verontreiniging in de bodem van bijv. betonpuin, rotsblokken, archeologische vondsten, etc. De opdrachtgever dient deze stagnatie zo spoedig mogelijk te melden bij alle overige, belanghebbende partijen. De specialist dient hiervan melding te maken naar SlimUitbesteden.nl. SlimUitbesteden.nl is niet verantwoordelijk voor de onstane stagnatie. Meerkosten van deze stagnatie, dienen met de opdrachtgever opgenomen te worden en eventueel verrekend.
 8. Indien er tijdens de uitvoering van het project onvoorziene werkzaamheden / bijkomende werkzaamheden zijn, dient dit opgenomen te worden met SlimUitbesteden.nl
 9. Indien een specialist zijn afspraken, zonder duidelijke reden of overmacht, niet nakomt, kan dit een reden zijn voor SlimUitbesteden.nl om de offerte aanvragen en het geven van opdrachten stop te zetten.

Betaling

 1. SlimUitbesteden.nl hanteert een vaste commissie van 5% voor offertes die uitgevoerd mogen worden. Deze worden aan de opdrachtgever doorberekend. Indien u een offerte uitbrengt en deze leid voor u niet tot een opdracht, dan bent u geen commissie verschuldigd. Daarnaast kan het voorkomen dat een opdrachtgever voorkeur geeft aan een bepaalde specialist en ziet SlimUitbesteden.nl een mogelijkheid om een hoger tarief te berekenen, dan is van deze verhoging 75% voor SlimUitbesteden.nl en 25% voor u als specialist. U kunt dit altijd checken, want de consument ontvangt immers de factuur via de Specialist. De specialist factureert aan de opdrachtgever zijn eigen offerte bedrag, vermeerderd met de commissie. SlimUitbesteden.nl stuurt aan de specialist binnen 2 dagen na opdracht een factuur voor de commissie, op basis van de afgeven offerte / opdracht. Deze commissie dient binnen 7 dagen, doch uiterlijk vóór aanvang van de werkzaamheden, na factuurdatum te worden voldaan. Niet tijdig betalen van provisie kan uitschrijving tot gevolg hebben. SlimUitbesteden.nl meld naar de consumenten op hun site dat 20% voor aanvang werkzaamheden betaald dient te zijn. Het restant dient binnen 7 werkdagen na de eindafrekening te worden betaald. De consument weet dat het werk afgerekend wordt op basis van nacalculatie, dus dat de daadwerkelijk gemaakte hoeveelheden zullen worden gefactureerd. De consument krijgt ook melding dat een specialist zijn eigen algemene voorwaarden mag hanteren, maar dat deze dan met de offerte meegestuurd zullen worden. Betaalwijze kan hier door afwijkend zijn en de specialist kan zel bepalen wat zijn voorkeur heeft.
 2. Indien een specialist niet op tijd betaald, kan dit leiden tot het stopzetten van de aanvragen en en doorzetten van opdrachten naar deze specialist.

Aansprakelijkheid

 1. SlimUitbesteden.nl is een intermediair tussen de consument en de specialist. Bij de opdracht is de consument de opdrachtgever en de specialist de opdrachtnemer. SlimUitbestreden.nl zal niet optreden als hoofdaannemer.
 2. Claims en/of aansprakelijkheid dienen rechtstreeks tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer afgehandeld te worden. SlimUitbesteden.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet correct uitvoeren van de werkzaamheden door een specialist.